Giới thiệu sách mới của PGS. TS. Lưu Đức Hải: “Đánh giá quá trình đô thị hóa ở Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020 và định hướng chính sách trong tương lai”

Đô thị hóa là quá trình tất yếu trong tiến trình phát triển của tất cả các quốc gia trên thế giới. Quá trình đô thị hóa có tác động đến mọi mặt của xã hội, tỷ lệ đô thị hóa là biểu hiện trực tiếp về trình độ phát triển kinh tế xã hội, tốc độ đô thị hóa quyết định việc hình thành và phát triển đô thị. Trong suốt chiều dài lịch sử, hệ thống đô thị Việt Nam đã có sự phát triển mạnh mẽ, đa dạng, nhất là từ sau khi đất nước được thống nhất và bước vào thời kỳ đổi mới. Thành quả cũng như các vấn đề đặt ra trong quá trình đô thị hóa ở Việt Nam rất cần được đánh giá khách quan, khoa học để chúng ta có định hướng chính sách phù hợp cho tiến trình đô thị hóa trong tương lai.

Cuốn sách “Đánh giá quá trình đô thị hóa ở Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020 và định hướng chính sách trong tương lai” có bề dày gần 500 trang, là một nghiên cứu liên ngành có giá trị thực tiễn và lý luận cao, do PGS. TS. Lưu Đức Hải là chủ biên cùng với sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhiều nhà khoa học có uy tín trong lĩnh vực đô thị, chắc chắn sẽ là một tác phẩm hay, bổ ích không chỉ dành cho các nhà chuyên môn, nhà quản lý mà còn là nguồn tài liệu tham khảo quý giá cho tất cả bạn đọc quan tâm đến vấn đề đô thị.” TS. Đặng Việt Dũng – Chủ tịch THXDVN nhận định

Trong 10 năm qua (2010 – 2020), với chính sách đổi mới của Đảng và Nhà nước, đô thị Việt Nam phát triển nhanh. Tuy nhiên chính sách về đô thị hóa còn thiếu và chưa đồng bộ. Kết quả là trong khái niệm tỷ lệ đô thị hóa chỉ bao gồm các điểm định cư của con người: Đô thị, nông thôn mà thiếu vắng một loại điểm dân cư quan trọng, đó là điểm dân cư công nghiệp. Trong khi đó chính sách công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã phát huy tác dụng, nhiều khu công nghiệp được phát triển, dẫn đến phát triển đô thị không bắt kịp với sự phát triển của các khu công nghiệp, còn sự phát triển công nghiệp lại thiếu định hướng đô thị hóa tương lai.

Cuốn sách đã thể hiện được rất rõ cái nhìn tổng quan về đô thị hoá của Việt Nam trong quá khứ (2010 – 2020) thông qua các khía cạnh như: Quy mô, tốc độ đô thị hoá; đánh giá về dịch cư đô thị, đánh giá về đất và tổ chức không gian đô thị; đánh giá về mối quan hệ giữa đô thị, nông thôn và công nghiệp hoá; đánh giá về ảnh hưởng của hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị đến quá trình đô thị hoá. Để từ đó dựa trên các cơ sở khoa học và thực tiễn về đô thị hoá, nhóm tác giả đã đề xuất định hướng chính sách đô thị hoá cho giai đoạn tiếp theo thông qua các khía cạnh như: Định hướng chính sách về dịch cư và dân số đô thị; về đất đô thị và tổ chức không gian đô thị; về mỗi quan hệ giữa đô thị, nông thôn và công nghiệp hoá; về hạ tầng kỹ thuật đô thị.

Các số liệu được trình bày trong cuốn sách được cập nhật và trích dẫn nguồn tin cây và có giá trị tham khảo cao. Một số nội dung lý luận mới về mối quan hệ giữa quá trình đô thị hóa và xây dựng nông thôn, mối quan hệ giữa công nghiệp hóa và đô thị hóa đã được nhóm tác giả đề cập như là cơ sở khoa học cho các giải pháp chính sách phát triển đô thị trong tương lai. Nhiều giải pháp, chính sách về quá trình đô thị hóa trong thời gian tới như chính sách về di cư và dân số đô thị; Chính sách về đất đô thị và tổ chức không gian đô thị…đã được tác giả và các đồng nghiệp đề xuất bám sát thực tiễn và có tính khả thi.

KTS. Trần Ngọc Chính – Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển đô thị Việt Nam nhận xét: “Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã khẳng định “Đô thị hoá là tất yếu khách quan, là một động lực quan trọng cho phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững trong thời gian tới”. Qua đây cho thấy tầm quan trọng của quá trình đô thị hoá đến quá trình phát triển đô thị. Tuy nhiên thực tế hiện nay lại có rất ít nghiên cứu chuyên sâu về đô thị hoá. Cuốn sách “Đánh giá quá trình đô thị hoá ở Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020 và định hướng chính sách trong tương lai” của tác giả PGS. TS. Lưu Đức Hải và tập thể tác giả được dựa trên cơ sở của đề tài nghiên cứu khoa học mà nhóm đã thực hiện năm 2021 – 2022, đề xuất định hướng chính sách về đô thị hoá và phát triển đô thị Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Ban Kinh tế Trung ương đặt hàng. Đề tài đã được nghiệm thu và đánh giá xuất sắc từ hội đồng. Từ đó cho thấy hàm lượng khoa học rất lớn của đề tài và cuốn sách này mang lại.

Theo TS. Lê Tự Minh – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư IMG, cuốn sách sẽ là 1 tài liệu quý cho kiến thức đô thị và việc hoạch định chính sách đô thị hóa ở Việt Nam, góp phần ổn định và phát triển nền kinh tế đất nước.

Cuốn sách “Nghiên cứu đánh giá vấn đề đô thị hóa và phát triển đô thị Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020 tầm nhìn đến năm 2045” của PGS. TS Lưu Đức Hải là một ấn phẩm khoa học thiết thực và bổ ích. Đây sẽ là 1 tài liệu quý cho kiến thức đô thị và việc hoạch định chính sách đô thị hoá ở Việt Nam, góp phần ổn định và phát triển nền kinh tết đất nước.

PGS. TS Lưu Đức Hải là một chuyên gia kỳ cựu về nghiên cứu đô thị, là tác giả của nhiều bài báo, đầu sách liên quan đến lĩnh vực đô thị, là người tham gia giảng dạy và là nguyên là Cục trưởng Cục Phát triển đô thị – Bộ Xây dựng. Hiện tác giả là ủy viên Ban Chấp hành Tổng hội Xây dựng Việt Nam, Viện trưởng Viện Nghiên cứu đô thị và Phát triển hạ tầng.

Minh Quân – TCKT.VN
© Tạp chí Kiến trúc