Hà Nội: Tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn số 742/UBND-ĐT về tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải.

Ảnh minh họa (Nguồn: Internet).

Theo đó, các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, có trách nhiệm tập trung triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố để cải thiện chỉ số chất lượng không khí trên địa bàn thành phố.

Trong quá trình thực hiện, các Sở, ngành chủ động phối hợp, báo cáo, xin ý kiến hướng dẫn các cơ quan chuyên ngành Trung ương để thực hiện hiệu quả các nội dung nhiệm vụ được giao.

Theo Công văn, UBND Thành phố Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường các nhiệm vụ như sau: Vận hành, khai thác hiệu quả hệ thống quan trắc môi trường, đảm bảo cung cấp thông tin diễn biến chất lượng không khí liên tục tới các cơ quan báo chí truyền thông để phục vụ công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng; Thực hiện kiểm kê khí thải trên địa bàn thành phố làm cơ sở xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn, dài hạn về kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí, lồng ghép kịch bản chi tiết ứng phó, phòng ngừa ô nhiễm môi trường không khí trên địa bàn thành phố;

Xây dựng, ứng dụng phần mềm mô hình hóa, dự báo, cảnh báo ô nhiễm không khí; Đẩy nhanh tiến độ dự án đầu tư hệ thống quan trắc môi trường trên địa bàn thành phố; Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc tự động và truyền dữ liệu về Sở Tài nguyên và Môi trường theo quy định, hoàn thành xong trong quý II/2021; Phối hợp Sở Quy hoạch – Kiến trúc, Sở Công Thương và các quận, huyện, thị xã rà soát tổng hợp danh mục, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể di dời các cơ sở sản xuất công nghiệp không phù hợp quy hoạch xây dựng đô thị.

Phối hợp các quận, huyện, thị xã khẩn trương hoàn thành chỉ tiêu loại bỏ hoàn toàn việc sử dụng bếp than tổ ong trên địa bàn thành phố trong quý II/2021; Đảm bảo trong năm 2021 không còn tình trạng đốt rơm rạ; Phối hợp với Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy Việt Nam triển khai chương trình đo kiểm khí thải xe gắn máy, mô tô trên địa bàn Thành phố Hà Nội; Phối hợp với Sở Giao thông Vận tải tham mưu UBND Thành phố về giải pháp kiểm soát khí thải từ giao thông, góp phần cải thiện chất lượng không khí.

UBND Thành phố Hà Nội giao các sở, ngành liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ cụ thể. Trong đó, Sở Thông tin và Truyền thông định hướng, quán triệt các cơ quan báo chí, truyền hình sử dụng thông tin chất lượng môi trường do các cơ quan có thẩm quyền. Sở Văn hóa và Thể thao và Du lịch phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để giảm thiểu tác động tới môi trường không khí.

UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo, quán triệt tới từng xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ môi trường không khí theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND Thành phố.

Cùng với đó, các Sở, ngành, quận huyện thị xã có trách nhiệm thực hiện nghiêm các nhiệm vụ được giao về công tác bảo vệ môi trường không khí; định kỳ hàng quý báo cáo kết quả thực hiện, các khó khăn, vướng mắc gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND thành phố chỉ đạo thực hiện.

Theo Báo Xây dựng