Cộng đồng kiến trúc sư Thành phố Hồ Chí Minh
   1. Đất Nam Bộ lành và mở. Người tứ xứ kéo về. Luật và lệ ít trói buộc. Lực…