Khởi động Arcasia forum 2019 – Dhaka với chủ đề: Kiến trúc trong sự biến đổi cảnh quan

Chưa bao giờ trong lịch sử nhân loại lại chứng kiến những thay đổi cơ bản với tốc độ chưa từng thấy trong mọi khía cạnh của cuộc sống con người như ngày nay. Từ công nghệ đến chính trị, từ khí hậu đến di cư, và từ các thành phố đến các cấp vùng, sự thay đổi và chuyển đổi chưa từng có, và với một tốc độ đáng chú ý, đánh dấu kỷ nguyên của chúng ta. Các kiến trúc sư đang thích nghi hàng ngày với bối cảnh ngày càng biến động của sự thay đổi về kinh tế, vật lý, công nghệ và cảnh quan địa chính trị.

Để giải quyết nhiều khía cạnh của những hiện tượng không thể phủ nhận này, chủ đề: Kiến trúc trong một cảnh quan thay đổi, dự kiến sẽ gợi lên những suy nghĩ, đổi mới và ý tưởng phù hợp với tình trạng kiến trúc hiện tại và tương lai.

Các chủ đề phụ:

 • Công nghệ
 • Xã hội
 • Môi trường
 • Nền kinh tế
 • Giáo dục

Quy chế bản tóm tắt:

 • Bản tóm tắt ít nhất 350 từ nhưng không được vượt quá 500 từ, với 5 từ khóa,
 • Tiêu đề của bài báo
 • Tên tác giả,
 • Các thông tin khác bao gồm địa chỉ email,
 • Các đồng tác giả tương ứng

Quy chế bản toàn văn:

 • Bản toàn văn, nếu được chấp nhận để xuất bản không được vượt quá 3000 từ (bao gồm mọi thứ).
 • Tất cả các tham luận nộp sẽ được phản biện kín. Hướng dẫn cho các bản toàn văn cuối cùng sẽ được gửi cùng với thông báo chấp nhận tóm tắt. Bản toàn văn được chấp nhận của những người tham gia đã đăng ký sẽ được xuất bản dưới dạng kỹ thuật số theo quy định của hội thảo.

Thời gian:

 • 1 tháng 4 năm 2019: Thông báo
 • 1 tháng 5 năm 2019: Ngày cuối cùng nộp tóm tắt
 • 15 tháng 5 năm 2019: Thông báo chấp nhận tóm tắt
 • 1 tháng 7 năm 2019: Ngày nộp bản toàn văn
 • 1 tháng 9 năm 2019: Người phản biện nhận xét, các ý kiến được gửi đến Tác giả
 • 1 tháng 10 năm 2019: Gửi bài đầy đủ sau khi sửa

Các bản tóm tắt và bản toàn văn phải nộp trực tuyến tại trang web của hội nghị: www.arcasiadhaka.com

© Tạp chí kiến trúc