Đồ Án Tốt Nghiệp Kiến Trúc Sư Khóa 2009 – 2014: Trung tâm Văn hóa Tây Trường Sơn

Trường ĐH Kiến trúc Hà Nội
Đồ án tốt nghiệp Kiến trúc sư khóa 2009 – 2014
Đồ án: Trung tâm Văn hóa Tây Trường Sơn
GVHD: TS.KTS Bùi Đức Dũng – THS.KTS Lâm Khánh Duy
SVTH: Võ Lê Tuấn – 09K5

1a

1b

1c

1d

1e