Giới thiệu về Hội Kiến trúc sư Việt Nam

  1. Giới thiệu Hội Kiến trúc sư Việt Nam
  2. Lịch sử Hội Kiến trúc sư Việt Nam
  3. Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội KTS Việt Nam (Nhiệm kỳ X 2020 – 2025)

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Kiến Trúc Sư Việt Nam (Nhiệm kỳ X 2020 – 2025)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội Kiến trúc sư Việt Nam (nhiệm kỳ 2020 – 2025), đã được tiến hành trọng thể tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế, Thủ đô Hà Nội trong hai ngày 25 – 26 tháng 9 năm 2020.

448 đại biểu chính thức, đại diện cho 6350 hội viên Hội Kiến trúc sư Việt Nam trên cả nước đã về dự Đại hội.

Đại hội đã vinh dự được đón tiếp Đồng chí Vũ Đức Đam – Phó Thủ tướng chính phủ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương, thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội cũng đã được đón tiếp Nhà thơ Hữu Thỉnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam; các đồng chí: Lê Quang Hùng – Thứ trưởng Bộ Xây dựng; Đ/c Lê Quang Huy – Phó Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội đến dự và phát biểu với Đại hội.

Đại hội cũng đã được đón tiếp đại diện các Bộ, Ban, Ngành ở TƯ và địa phương; Đại diện các Hội Văn học Nghệ thuật TƯ và các Hội nghề nghiệp.

Đại hội đã thảo luận Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành TƯ Khóa IX; Báo cáo sửa đổi Điều lệ và Báo cáo của Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra khóa IX.

Với tinh thần làm việc nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đã Quyết nghị:

1. Thông qua Báo cáo đánh giá Tình hình kiến trúc Việt Nam 2015-2020; Tình hình hoạt động của Hội nhiệm kỳ IX và Nhiệm vụ, phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ X do Ban Chấp hành TƯ Hội Khóa IX trình Đại hộ;

2. Thông qua Điều lệ (sửa đổi) Hội KTS Việt Nam (nhiệm kỳ 2020-2025);

3. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành TƯ Hội nhiệm kỳ X (2020-2025) gồm 95 Ủy viên (có danh sách kèm theo) và bầu Ban Kiểm tra gồm 7 Ủy viên (có danh sách kèm theo);

4. Hội nghị Ban Chấp hành TƯ Hội lần thứ I, khóa X với sự nhất trí cao đã bầu Ban Thường vụ gồm 15 Ủy viên, trong đó có 04 Phó Chủ tịch và Chủ tịch Hội;

  • TS.KTS. Phan Đăng Sơn – Uỷ viên Ban Thường vụ khóa IX, Trưởng Ban Kiểm tra khóa IX, Tổng biên tập Tạp chí Kiến trúc đã được bầu vào chức danh Chủ tịch Hội khóa X (nhiệm kỳ 2020-2025).
  • ThS. KTS Lưu Đình Khẩn, Ủy viên Ban Thường vụ được Ban Kiểm tra bầu làm Trưởng ban Kiểm tra khóa X (nhiệm kỳ 2020-2025).

Đại hội tin tưởng, với sự đoàn kết, sáng tạo và tinh thần trách nhiệm cao trước hội viên, tập thể Ban Chấp hành TƯ, Ban Thường vụ, Ban Kiểm tra sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đại hội giao phó.

5. Đại hội giao Ban Chấp hành TƯ Hội khóa X tiếp thu chỉ đạo của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; ý kiến đóng góp của các đại biểu để hoàn thiện văn kiện Đại hội, báo cáo các cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Điều lệ và kết quả Đại hội theo quy định của pháp luật; tổ chức xây dựng các chương trình hoạt động để thực hiện Nghị quyết của Đại hội.

6. Đại hội nhấn mạnh và khẳng định tính chính trị, vai trò trách nhiệm xã hội, trách nhiệm nghề nghiệp của giới KTS đối với sự phát triển bền vững của nền kiến trúc nước nhà; xứng đáng với sự quan tâm chăm sóc của Đảng và Nhà nước, sự mong đợi của Nhân dân, sự chia sẻ trách nhiệm của cộng đồng, xã hội đối với Hội KTS Việt Nam và sự nghiệp xây dựng phát triển kiến trúc.

7. Đại hội kêu gọi KTS cả nước phát huy truyền thống đoàn kết và sáng tạo, nêu cao trách nhiệm xã hội, bản lĩnh nghề nghiệp, để tích cực góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; xây dựng và phát triển nền kiến trúc Việt Nam xanh, hiện đại, nhân văn và giàu bản sắc văn hóa dân tộc trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2020

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Hội KTS Việt Nam
(nhiệm kỳ 2020-2025)