Huế thành phố Di sản Bảo tồn và phát triển
Huế – Thành phố di sản – Thành phố Festival của Việt Nam  Di sản đô thị Huế rất phong…
Dưới mái nhà chung Hội KTS Việt Nam…..
1. Trong hành trình 65 năm xây dựng đội ngũ và không ngừng nâng cao uy tín của Hội KTS…