Sống chậm
Nhanh – chậm Không biết từ kỷ nguyên nào loài người cảm nhận phạm trù thời gian là “vàng bạc”?…