Giải pháp cấu kiện bê tông khối lớn
1. Giới thiệu: Trong các cấu kiện bê tông khối lớn, nhiệt thủy hóa của xi măng tại tâm khối…