Đổi mới thiết kế kiến trúc trường học đáp ứng đổi mới giáo dục phổ thông
Vai trò của xây dựng cơ sở vật chất trường học đối với chủ trương đổi mới giáo dục phổ…
Humphreys và Partners Architects: Thành công với những dự án toàn cầu mang tính địa phương
Humphreys  &  Partners  Architects (HPA)  đã  cung  cấp  dịch  vụ  quy  hoạch và  thiết  kế  trên  hơn  350.000  căn  hộ. Hồ sơ kinh…