Thiết kế chương trình Đào tạo KTS: Ý tưởng – Mô hình “Siêu thị” kiến thức
Khi bàn về thiết kế chương trình đào tạo, hãy bắt đầu từ bối cảnh và những quan điểm về…