Giới thiệu sách: Phát triển kiến trúc bền vững – Kiến trúc xanh ở Việt Nam”
Tháng 11/2017, NXB Trí thức đã cho in lần thứ ba cuốn sách “Phát triển kiến trúc bền vững /…