Chuyên đề Hướng tới Kỉ niệm 75 năm Hội KTS Việt Nam – Vai trò Kiến trúc trong phát triển bền vững Văn hóa – Kinh tế – Xã hội
Chặng đường 75 năm xây dựng và phát triển, Hội KTS Việt Nam đã khẳng định vai trò và vị…