Nikken Sekkei Civil Engineering – Kiếm tìm thiết kế môi trường hiệu quả vượt thời gian

Cho tới nay, công ty Nikken Sekkei Civil đã thực hiện rất nhiều dự án quy hoạch từ quy hoạch xây dựng vùng tỉnh, quy hoạch chung xây dựng đô thị cho tới quy hoạch chi tiết. Chúng tôi phát huy những kinh nghiệm xây dựng đô thị phong phú mà công ty tích lũy được cùng với quy hoạch đô thị, phương pháp phát triển đô thị đã được bồi dưỡng tại Nhật Bản để đưa ra nhiều đề xuất trong các quy hoạch đô thị, quy hoạch phát triển đô thị tại Việt Nam. Trong đó, có 3 quan điểm đặc biệt quan trọng. Thứ nhất là “Xây dựng đô thị khiến người dân thấy tự hào và yêu mến”; thứ hai là “môi trường và phòng tránh thiên tai là một”, thứ ba là “tư duy toàn cầu và chuyển hoá tới địa phương”.

Xây dựng đô thị khiến người dân thấy tự hào và yêu mến

Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Quảng Ninh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và ngoài 2050

Việc xây dựng đô thị khiến những người dân đang sống, những người sẽ sống, những người làm việc, tất cả mọi người thấy yêu mến và tự hào là yếu tố quan trọng để đạt được sự phát triển bền vững đô thị. Xem trọng tính kinh tế, hiệu quả cũng là một yếu tố quan trọng. Tuy nhiên, cũng không thể thiếu được việc kế thừa phong thổ, lịch sử, văn hoá địa phương, bồi dưỡng con người, kết nối với thế hệ sau và lưu giữ lại di sản cho tương lai. Với quan điểm như vậy, chúng tôi kiếm tìm và đề xuất những thiết kế môi trường vượt thời đại nhưng vẫn có tính kế thừa.

Quy hoạch chung đô thị Vĩnh Phúc đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 205

Môi trường và phòng chống thiên tai là một
Tiếp nhận tối đa những ân huệ của tự nhiên trù phú, giảm thiểu gánh nặng lên môi trường, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên qua đó thực hiện cộng sinh với môi trường. Mặt khác, tự nhiên cũng đe dọa hoạt động của con người dưới nhiều hình thức. Chúng tôi cũng đưa ra nhiều đề xuất với nội dung môi trường và phòng chống thiên tai là một đối với tính hai mặt của tự nhiên.

Tư duy toàn cầu và chuyển hoá tới địa phương
Cùng với những biến đổi rõ rệt về môi trường, phát triển nhanh chóng về hạ tầng thông tin, đã tới thời đại cần xem xét nhiều sự việc trên quy mô toàn cầu. Ngay cả trong việc xây dựng đô thị cũng đòi hỏi cần phải giải quyết những vấn đề mang quy mô toàn cầu như thế nào trong chức năng “đô thị”. Chúng tôi biến chuyển những vấn đề to lớn này thành phương pháp phù hợp với phong thổ, môi trường Việt Nam, kỹ thuật và quy hoạch khả thi để đề xuất trong quy hoạch đô thị.kinh nghiệm về quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết