Đại Hội Kiến trúc sư Hà Nội – Nhiệm kỳ VI ( 2016 – 2021)
Ngày 13/7/2016, được sự chỉ đạo của Hội KTS Việt Nam, UBND thành phố Hà Nội, Sở Nội vụ, Sở…