Đại sứ Nguyễn Nguyệt Nga phát biểu tham luận tại Hội thảo
Một số vấn đề then chốt của hội nhập quốc tế nước ta giai đoạn mới
Chủ trương của Đại hội Đảng lần thứ XI đánh dấu giai đoạn mới của hội nhập quốc tế nước…