Áp dụng hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn trong tổ chức không gian khu đô thị mới tại Hà Nội
Hoàn cảnh ra đời của các khu đô thị mới ở Việt Nam Sau năm 1986, cùng với việc xóa…