Tạp chí Kiến trúc số 03-2021

Chào bạn đọc!

Ở số này của tạp chí chúng tôi xin trân trọng giới thiệu những cách nhìn nhận của Kiến trúc sư về một vấn đề rất hệ trọng, nhưng cả chặng đường vừa qua chúng ta ít nói đến: Đó là tạo lập “Định hướng phát triển Kiến trúc cho giai đoạn 2021÷2050“. Năm 2002, tại quyết định 112/QĐ-TTg, TTCP đã phê duyệt định hướng này cho giai đoạn phát triển kiến trúc đến 2020. Tuy nhiên, giới Kiến trúc của toàn quốc hầu như rất ít biết và vận phát theo định hướng đó. Kỳ này bằng những quan điểm thẳng thắn, vì nghề, các Kts đã bày tỏ chính kiến, với mong muốn góp phần xây dựng được định hướng sát thực tiễn, làm nền tảng, làm khung dẫn dắt cho nền Kiến trúc nước nhà thành công toàn diện trong thời kỳ hội nhập 4.0.

Ở số này, những bài nghiên cứu đa dạng về tìm kiếm bản sắc đích thực, ứng phó với thay đổi khí hậu cũng được các tác giả đề cập mạnh mẽ. Sự tiếp cận dòng chảy Kiến trúc cảnh quan – một trong 4 mảng ghép tạo nên bức tranh kiến trúc phục vụ đời sống đã được xới xáo đàm luận, nhất là hướng về nghiên cứu cho những không gian sáng tạo nơi thành phố sáng tạo. Những đề xuất đó nhằm làm đầy những khoảng trống một cách hữu ích cho cộng đồng, có đặt ra việc tự cân đối kinh phí để hoạt động bền vững.

Hành nghề Kiến trúc, một trong những quan tâm lớn nhất hiện nay của giới, được đề cập làm rõ hơn ở 2 khía cạnh: Tác quyền gắn với thi tuyển Kiến trúc; Đào tạo CPD tích lũy điểm. Đây là một chủ đề ngay trong giới nghề cũng còn những khoảng trống. Nhưng đáng kiến giải hơn là xã hội vẫn đang chấp nhận một cách chưa tường minh.

Các sáng tác kiến trúc, và bàn luận ở những loại công trình vừa tầm, gần gụi người dân, thiết thực cho đời sống ở quy mô huyện, xã, làng cũng được giới thiệu tâm huyết và cởi mở. Các sáng tác quốc tế mới là một mảng truyền thống của tạp chí vẫn được tiếp tục.

Mong rằng đến với nội dung tạp chí, bạn đọc tìm được ít nhiều những điểm thú vị và đồng cảm. Thấy lòng nhẹ yên bớt trước đại dịch đang nhiều bất ngờ.

Tạp chí kiến trúc