Tạp chí Kiến trúc số 09-2020

 

Anh chị em Kiến trúc sư thân mến!

Vào tiết nồng nàn, sâu lắng nhất của mùa thu Hà Nội, Đại hội đại biểu Hội KTS Việt Nam khóa X (2020-2025) đã diễn ra và thành công tốt đẹp!
Tại Đại hội này, những kết quả đạt được, những tồn tại của một nhiệm kỳ đã được giới nghề nhìn nhận đánh giá với một tinh thần trung thực, thẳng thắn và cầu thị.
Ở đó, những định hướng cho nhiệm kỳ tới cũng được vạch ra một cách xác đáng, rõ ràng cùng hoài bão và kỳ vọng tươi sáng với phương châm “Đoàn kết – Sáng tạo – Trách nhiệm“. Cụ thể hơn là: Tập hợp được ngày càng đông đảo KTS trên cả nước, trong tình thân ái tương hỗ, thúc đẩy lao động sáng tạo; làm tốt vai trò tham mưu, tư vấn, phản biện cho hệ thống quản lý triển khai ngành của Đảng, Nhà nước và Chính quyền các cấp, bằng nhiều hình thức phong phú, linh hoạt, kịp thời; nâng cao ý thức chính trị, bản lĩnh, đạo đức nghề nghiệp, trách nhiệm vì cộng đồng trong thực hành nghề; bảo vệ, phát huy giá trị văn hóa bản sắc hòa nhập với phát triển hiện đại; đẩy lùi xu hướng kiến trúc ngoại lai vô thức, cũ kỹ, lạc hậu; kết nối, hợp tác chặt chẽ, hài hòa với các nhà đầu tư là doanh nghiệp, cá nhân để tiếng nói kiến trúc ở khu vực này được thăng hoa, với chất nghề ngày càng đậm đặc Việt Nam; tăng cường công tác truyền thông một cách hiệu quả, sâu rộng, tạo sức lan tỏa đến mọi đối tượng, thành phần trong xã hội, nhằm tạo chung tiếng nói cho hướng phát triển đúng và sáng của kiến trúc nước nhà trở thành tự nguyện, bền vững.

Mặt khác, công tác lý luận phê bình cần đẩy mạnh và đi vào chiều sâu thẳng thật, gắn kết với từng tình thế cụ thể. Các mặt khách quan, khoa học, chuyên nghiệp và thời sự được giữ vững và phát huy. Vai trò Hội đồng Kiến trúc, Ban Lý luận phê bình thể hiện rõ rệt trong hoạt động, duy trì tính thường xuyên.

Đồng thời, củng cố yếu tố “Hội là ngôi nhà chung” của các KTS Việt Nam mọi lứa tuổi, giới văn nghệ sĩ, giới làm nghề kỹ thuật liên đới, giới chuyên gia trong và ngoài nước. Trong đó chú trọng xây dựng hệ thống Hội từ Trung ương đến cơ sở về tổ chức và năng lực hoạt động, đúng pháp luật, chặt chẽ, đúng điều lệ; không ngừng thích ứng trong đổi mới, sáng tạo cách thức, mô hình hoạt động hội, thiết thực hiệu quả với giới nghề; kết nối các thế hệ KTS trong sự trân trọng, tôn trọng, dung hòa và thấu đáo; chủ động xây dựng kịp thời, chất lượng đội ngũ kế tục.

Về đối ngoại, trước hết tìm cách tiếp tục đẩy mạnh hiệu suất cao mối quan hệ Hội KTS Việt Nam với chính quyền các cấp, để ngành kiến trúc thực sự hiện hữu, đóng vai trò xứng đáng trong chương trình quy hoạch phát triển đất nước, vùng miền; mối liên giao hợp tác với các Hội Văn học Nghệ thuật, Khoa học Kỹ thuật, giới Doanh nghiệp, Doanh nhân đặt đúng tầm quan trọng; các mối quan hệ với giới nghề và liên nghề ngoài nước ngay tại Việt Nam và ở môi trường quốc tế cần được lựa chọn, hợp tác và mở rộng trên tinh thần thân thiện, cùng hướng…
Luật Kiến trúc đã ra đời sau hơn 20 năm bền bỉ chuẩn bị và đề xuất của Hội KTS Việt Nam. Cùng các Nghị định, Thông tư hướng dẫn, đây là một điểm sáng về pháp lý nền tảng trong hoạt động nghề của nhiệm kỳ mới. Dù còn những điều, điểm còn băn khoăn, hiệu quả sẽ được kiểm chứng khi vận hành, nhưng Luật nhất định sẽ tạo môi trường làm nghề lành mạnh, chuyên nghiệp, kỷ cương và công bằng hơn cho phát triển kiến trúc, thông qua việc thành lập và vận hành được tổ chức mới thiết thực, gần gũi với môi trường chung quốc tế: Hội đồng KTS hành nghề. Cũng tại Luật Kiến trúc, lần đầu tiên đã có yêu cầu các chính quyền địa phương phải xác lập được định hướng “bản sắc kiến trúc” cho mỗi vùng miền của mình, đây cũng là cơ hội đóng góp tiếng nói đích thực, có trọng lượng của giới nghề.

Phát biểu chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ tại đại hội đã đánh giá cao thành tựu đạt được, làm phấn chấn giới KTS. Đồng thời những tồn tại cũng được chỉ ra đích danh làm cho chúng ta thêm một lần trăn trở, suy tư. Những định hướng cho nhiệm kỳ tới của Phó Thủ tướng đã củng cố, mở ra con đường rõ nét cho phát triển những năm tới của kiến trúc nước ta. Lời phát biểu tâm huyết của Thứ trưởng Bộ Xây dựng và Chủ tịch Liên hiệp Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam cũng đưa đến cho chúng ta những cảm xúc thăng hoa mới.
Với tâm thế đó và nhiệt tình khát khao cháy nóng của người làm nghề, Hội KTS Việt Nam sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm nghị quyết của Bộ Chính trị khóa X về “Xây dựng và phát triển Văn học Nghệ thuật trong thời kỳ mới”; Nghị quyết của Ban Chấp Hành Trung ương Đảng khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và theo đường lối nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, chủ trương, điều hành của Nhà nước và Chính phủ, cùng với việc phát huy truyền thống đoàn kết sáng tạo, luôn nêu cao trách nhiệm vì cộng đồng xã hội và khả năng tiếp biến dồi dào, bản lĩnh!

“Uống nước nhớ nguồn” tri ân những thế hệ lãnh đạo hội trung ương và hội cơ sở nhiệm kỳ vừa qua, học tập, kế tục xứng đáng các KTS thế hệ đàn anh đi trước, anh chị em trong ngôi nhà Hội KTS Việt Nam nhất định sẽ cùng chung sức, đồng lòng, hợp trí dựng xây và phát triển, tạo nên nhiều thành công mới cho nền Kiến trúc Việt Nam xanh, bền vững, hiện đại, nhân văn và giàu bản sắc dân tộc, tiến nhanh mạnh trong thời kỳ cách mạng công nghiệp lần thứ tư bùng nổ.

Phía trước chúng ta bầu trời rộng mở!
TS.KTS Phan Đăng Sơn
Chủ tịch Hội KTS Việt Nam – Tổng biên tập Tạp chí Kiến trúc