Chuyên đề: Di sản văn hoá – Kiến trúc và Thành phố sáng tạo

Được UNESCO ghi danh vào Mạng lưới các Thành phố sáng tạo trên thế giới, Hà Nội đã và đang từng bước chuyển động theo hướng: “… Lấy sự sáng tạo và coi nền kinh tế sáng tạo làm cốt lõi trong tiến trình phát triển TP năng động, toàn diện và bền vững.”. Trong quá trình ấy, di sản văn hoá vừa là nền tảng tinh thần và vật chất để xây dựng TP sáng tạo, vừa chính là một nhân tố tham gia trực tiếp vào việc tạo lập các không gian sáng tạo của TP.

Nhận thức rõ về vai trò và mối quan hệ giữa di sản văn hoá với các hoạt động sáng tạo, như một lợi thế có sẵn, sẽ giúp cho sự phát triển TP sáng tạo với bản sắc văn hoá mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội một cách cân bằng, hiệu quả và bền vững. 

Chính vì vậy, Tạp chí Kiến trúc thực hiện Chuyên đề: Di sản văn hoá – Kiến trúc và Thành phố sáng tạo.

Tại Chuyên đề lần này, Tạp chí Kiến trúc sẽ tập trung vào các nội dung: Nhận thức về vai trò của di sản văn hoá trong việc phát triển TP sáng tạo; Những ví dụ và bài học thực tế về việc đưa di sản văn hoá tham gia trực tiếp vào các hoạt động sáng tạo trong TP; Những giá trị truyền thống Việt Nam của di sản văn hoá, tham gia vào sự sáng tạo của đô thị; Những việc cần làm để thúc đẩy và tạo điều kiện thuận lợi để nhân rộng mô hình đưa di sản văn hoá tham gia tích cực vào quá trình xây dựng và phát triển TP sáng tạo.

Trân trọng kính mời các chuyên gia, các nhà nghiên cứu và quý bạn đọc gần xa tham gia số Chuyên đề đặc biệt này của Tạp chí Kiến trúc!

Bài viết và ý kiến chia sẻ xin gửi về Tạp chí Kiến trúc theo địa chỉ emailinfo@tckt.vn (Tiêu đề email ghi rõ: Tham gia chuyên đề “Di sản văn hoá – Kiến trúc và Thành phố sáng tạo”).
Bài viết từ 1500-2000 từ kèm ảnh minh họa chất lượng cao.
Hạn gửi bài đến ngày: 25/06/2023.

BBT Tạp chí Kiến trúc
© Tạp chí Kiến trúc