Phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của ngành Xây dựng 5 năm 2021-2025

Chiều ngày 26/12/2020, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 5 năm (2016 -2020); Định hướng mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 5 năm (2021-2025) và năm 2021. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tới dự và chỉ đạo; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà chủ trì Hội nghị.

Bày tỏ vui mừng về thay đổi mạnh mẽ trong bộ mặt nông thôn qua chương trình xây dựng nông thôn mới và các công trình xây dựng, phát triển đô thị quy mô lớn trên cả nước, Thủ tướng cho rằng, sự thay đổi không chỉ ở thành thị mà thay đổi cả nông thôn. Đó là một đóng góp rất lớn của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Xây dựng cả nước.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhận xét: Trong nhiệm kỳ vừa qua, Bộ Xây dựng đã xác định đúng, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các vấn đề lớn, then chốt, căn cốt để tạo các chuyển biến mạnh mẽ, có tính đột phá của ngành Xây dựng hiện nay và trong thời gian tới.

Công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, hoàn thiện công cụ quản lý nhà nước luôn được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, được tập trung chỉ đạo thực hiện và hoàn thành khối lượng công việc lớn với nhiều đổi mới. Tham mưu trình và được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đang tổ chức triển khai có kết quả các đề án: Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng, Đổi mới, nâng cao chất lượng hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật ngành xây dựng đến 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Đổi mới lý luận, phương pháp quy hoạch và phát triển đô thị; Phát triển đô thị thông minh bền vững Việt Nam giai đoạn 2018 – 2025 và định hướng đến năm 2030.

Nỗ lực góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm an sinh xã hội, thông qua các hoạt động: tham mưu trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển thị trường bất động sản ổn định, lành mạnh; Đô thị hóa và phát triển đô thị đạt nhiều kết quả tốt; Thực hiện quyết liệt việc cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực xây dựng. Năng lực ngành Xây dựng nói chung và các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam có bước phát triển mạnh mẽ, ứng dụng nhanh và làm chủ nhiều công nghệ, tiến bộ khoa học kỹ thuật mới.

Bên cạnh đó, cũng tồn tại không ít những hạn chế:

  • Một số quy định pháp luật chưa phù hợp với thực tiễn và yêu cầu phát triển hiện nay. Việc bám sát, theo dõi, đánh giá tác động chính sách; xử lý vướng mắc phát sinh từ thực tiễn chưa kịp thời, chưa thường xuyên.
  • Tình trạng vi phạm trật tự xây dựng vẫn xảy ra ở một số địa phương.
  • Việc lập quy hoạch đô thị chưa đồng bộ, việc triển khai thực hiện các quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật đối với thành phố trực thuộc Trung ương còn chậm và thiếu đồng bộ giữa các chuyên ngành, dẫn đến việc đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội không theo kịp tốc độ phát triển và nhu cầu đầu tư các dự án phát triển đô thị, nhà ở.
  • Hệ thống đô thị Việt Nam phát triển nhanh về số lượng nhưng chủ yếu là đô thị nhỏ (loại IV, loại V), mật độ đô thị trong từng vùng kinh tế – xã hội thấp, phân tán, chất lượng phát triển còn hạn chế.
  • Vẫn còn tình trạng sốt đất, sốt giá ở một số địa phương trong một số thời điểm.
  • Việc phát triển và sử dụng vật liệu xây dựng không nung và vật liệu thay thế cát tự nhiên còn hạn chế.
  • Công tác cổ phần hóa, thoái vốn tại một số Tổng công ty thuộc Bộ còn chậm so với kế hoạch.

Trong giai đoạn 2021-2025 của dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng lần thứ XIII, ngành Xây dựng xác định phương hướng: Nâng cao năng lực ngành Xây dựng, bảo đảm đủ sức thiết kế, thi công các công trình xây dựng hiện đại, phức tạp trong các lĩnh vực với mọi quy mô và có khả năng cạnh tranh, mở rộng thị trường hoạt động ra nước ngoài.

Tiếp tục hoàn thiện hệ thống thể chế, hệ thống công cụ quản lý về xây dựng, đảm bảo tính đồng bộ, phù hợp với thực tiễn, tạo môi trường thuận lợi, bình đẳng, minh bạch cho các chủ thể tham gia các hoạt động đầu tư xây dựng. Gắn kết tiến trình đô thị hóa với tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đổi mới tư duy và phương pháp luận về công tác quy hoạch và quản lý phát triển đô thị.

Thực hiện tái cơ cấu thị trường bất động sản, đổi mới, bổ sung cơ chế chính sách, công cụ quản lý để kiểm soát, bảo đảm thị trường bất động sản phát triển ổn định, hiệu quả. Kết hợp hài hòa giữa giải quyết các vấn đề cấp bách với các vấn đề cơ bản, dài hạn; gắn kết phát triển ngành Xây dựng với củng cố quốc phòng, an ninh, với bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Xây dựng bộ máy ngành Xây dựng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tăng cường phân công, phân cấp một cách hợp lý, bảo đảm sự quản lý thống nhất, chỉ đạo thông suốt từ trung ương đến địa phương, phát huy sự chủ động, sáng tạo của địa phương.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà tiếp thu ý kiến chỉ đạo toàn diện, sự đánh giá, biểu dương, cổ vũ và quan tâm của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Ngành Xây dựng cam kết sẽ quyết tâm cao nhất, nỗ lực lớn nhất, hành động quyết liệt, chủ động, sáng tạo để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao trong năm 2021 và nhiệm kỳ 2021-2025.

Đinh Hằng – TCKT.VN
© Tạp chí kiến trúc