Lựa chọn nhà thầu Dự án Quy hoạch chi tiết khu bảo tồn loài và sinh vật cảnh hồ Hoàn Kiếm

125547baoxaydung_image001 (Copy)

UBND TP Hà Nội vừa có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Quy hoạch chi tiết khu bảo tồn loài và sinh vật cảnh hồ Hoàn Kiếm đến năm 2020.

Theo quyết định, phần công việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu có 1 gói thầu (tư vấn lập quy hoạch) có giá trị 660 triệu đồng, hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, thời gian thực hiện trong quý I/2015.

UBND thành phố yêu cầu chủ đầu tư hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và UBND thành phố về tính chuẩn xác, tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm hồ sơ trình duyệt kế hoạch đấu thầu của dự án. Thực hiện nhiệm vụ của chủ đầu tư theo quy định hiện hành.

Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, giám sát chặt chẽ nhà thầu trong suốt quá trình thực hiện gói thầu để hoàn thành dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Thực hiện lựa chọn nhà thầu đúng quy định của pháp luật về đấu thầu, tạm ứng thanh quyết toán bảo đảm chính xác, đúng quy định của pháp luật.

Đối với các công việc như quản lý thực hiện dự án, chi phí công bố quy hoạch, thẩm định quy hoạch khoảng 106 triệu đồng, UBND thành phố cho phép không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu.

Phần công việc như lập đề cương nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện quy hoạch khoảng 17 triệu đồng, trước đó chủ đầu tư đã triển khai thực hiện.

(Theo Baoxaydung)