Hậu quả khó lường khi xây nhà bằng thiết kế đi mượn
Nhiều người Việt nghĩ rằng có thể mượn bản vẽ của nhà hàng xóm áp dụng xây nhà mình. “Tậu…