KTS Chris Bosse: Thách thức những hình thức truyền thống
LAVA (Laboratory for Visionary Architecture) là xưởng nghiên cứu, và thử nghiệm kiến trúc viễn tưởng thành lập bởi Chris…
Lava và kiến trúc của tương lai
LAVA (Laboratory for Visionary Architecture – Xưởng thực nghiệm Kiến trúc Viễn tưởng) là một xưởng nghiên cứu, thiết kế,…