Mô hình du lịch thích nghi với đại dịch
Đó là chủ đề được trao đổi tại toạ đàm bàn tròn kết hợp trực tuyến do Liên hiệp Khoa…
Sống thích nghi
1. Bữa nọ, ngồi nói chuyện với một người bạn; bạn bảo: Nhà mình mới bán nhà rồi. Mua hai…