Tạp chí Kiến trúc số 06 – 2023

Bạn đọc thân mến!

Được UNESCO ghi danh vào Mạng lưới các Thành phố sáng tạo trên thế giới, Hà Nội đã và đang từng bước chuyển động theo hướng: “… Lấy sự sáng tạo và coi nền kinh tế sáng tạo làm cốt lõi trong tiến trình phát triển TP năng động, toàn diện và bền vững.”. Trong quá trình ấy, di sản văn hoá vừa là nền tảng tinh thần và vật chất để xây dựng TP sáng tạo, vừa chính là một nhân tố tham gia trực tiếp vào việc tạo lập các không gian sáng tạo của TP.

Nhận thức rõ về vai trò và mối quan hệ giữa di sản văn hoá với các hoạt động sáng tạo, như một lợi thế có sẵn, sẽ giúp cho sự phát triển TP sáng tạo với bản sắc văn hoá mạnh mẽ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội một cách cân bằng, hiệu quả và bền vững. Đó chính là nội dung chính của Tạp chí Kiến trúc – Số Chuyên đề Tháng 6: “Di sản Văn hoá – Kiến trúc và Thành phố sáng tạo.”.

Với các bài viết trong số Chuyên đề này, các nội dung của di sản văn hoá và sự kiến tạo Thành phố sáng tạo trong tương lai đều được đề cập tới – Từ những ví dụ và bài học thực tế về việc đưa di sản văn hoá tham gia trực tiếp vào các hoạt động sáng tạo trong TP; đến những giá trị của di sản văn hoá truyền thống đã lan toả trong cuộc sống đương đại; tới những việc cần làm để thúc đẩy, tạo điều kiện thuận lợi để di sản văn hoá kiến trúc tham gia tích cực vào quá trình xây dựng và phát triển TP sáng tạo, góp phần kiến tạo tương lai…

Các chuyên mục khác trên TCKT số này đều sẽ mang đến cho bạn đọc những thông tin mới về những hoạt động của giới nghề trong nước và thế giới – Hướng đến việc tiếp cận những xu hướng mới trong lĩnh vực văn hoá, kiến trúc và bảo tồn di sản, với một cách tiếp cận toàn diện, đa chiều và bền vững, như cách nói của một chuyên gia: “Bằng cách thu hút các cộng đồng địa phương vào việc bảo tồn, diễn giải và tôn vinh di sản, TP sẽ nuôi dưỡng cảm giác thân thuộc, niềm tự hào và quyền sở hữu tập thể, từ đó hình thành nên một hệ sinh thái sáng tạo toàn diện và đa dạng hơn. Phương pháp tiếp cận chỉnh thể, toàn diện và có sự tham gia của cộng đồng, lấy hạnh phúc của cư dân TP làm trung tâm, sẽ tạo ra khả thể để bảo tồn di sản một cách hữu hiệu và thích ứng với bối cảnh đương đại.

Trân trọng giới thiệu với bạn đọc Tạp chí Kiến trúc số 06/2023!

© Tạp chí Kiến trúc