15 tỷ đồng nâng câp đô thị đảo Phú Quốc

Bộ Tài chính vừa duyệt chi số tiền 15 tỷ đồng cho UBND tỉnh Kiên Giang thực hiện chỉnh trang đô thị loại II huyện đảo Phú Quốc.

Tỉnh Kiên Giang rút dự toán số tiền trên tại Kho bạc Nhà nước theo quy định và có trách nhiệm quản lý, sử dụng số kinh phí này đúng mục đích, chế độ.

Được biết, ngày 17/9 vừa qua, Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang là đô thị loại II, là tiền đề để nâng cấp huyện đảo này lên Thành phố Phú Quốc trực thuộc tỉnh Kiên Giang vào năm 2015.

(Báo Xây dựng)

Báo Xây dựng