Định mức dự toán, đơn giá khảo sát xây dựng công trình

Bộ Xây dựng trả lời Sở GTVT thành phố Cần Thơ:
Tại Khoản 3.3 và 3.4, Điều 16 Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã quy định: “Chủ đầu tư quyết định việc áp dụng, vận dụng định mức xây dựng được công bố hoặc điều chỉnh, xây dựng mới để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

103217baoxaydung_16
Ảnh minh họa

Trường hợp sử dụng các định mức được điều chỉnh hoặc xây dựng mới nói trên để lập đơn giá xây dựng trong các gói thầu sử dụng vốn ngân sách nhà nước áp dụng hình thức chỉ định thầu, thì chủ đầu tư báo cáo người quyết định đầu tư xem xét, quyết định”.

Tại Khoản 3, Điều 17 Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 đã quy định: “Chủ đầu tư và tổ chức tư vấn căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công, biện pháp thi công cụ thể của công trình và phương pháp lập đơn giá xây dựng công trình, giá xây dựng tổng hợp theo hướng dẫn tại Phụ lục số 6 của Thông tư số 04/2010/TT-BXD để tổ chức lập đơn giá xây dựng công trình, giá xây dựng tổng hợp làm cơ sở xác định tổng mức đầu tư, dự toán công trình”.

Trường hợp nêu tại văn bản số 828/SGTVT-QLKCHTGT ngày 11/6/2014, đối với đơn giá khảo sát xây dựng công trình trong công tác duy tu sửa chữa đường bộ có tính chất tương tự về biện pháp thi công, công nghệ thi công so với các công việc định mức của công trình tương tự đã được Bộ GTVT ban hành thì chủ đầu tư quyết định việc vận dụng để làm cơ sở lập đơn giá cho các gói thầu và chịu trách nhiệm với quyết định của mình.

Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ căn cứ ý kiến trên để thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định.

Đoan Trang (tổng hợp) / Báo Xây dựng