Xác định chi phí chung trong dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị

Bộ Xây dựng trả lời Công ty Quản lý vận hành điện chiếu sáng công cộng Đà Nẵng về việc xác định chi phí chung trong dự toán chi phí dịch vụ công ích đô thị.


Ảnh minh họa.

Theo hướng dẫn tại Khoản 3, phần II Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày 20/3/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị, thì chi phí quản lý chung là chi phí quản lý của doanh nghiệp, chi phí phục vụ trực tiếp quản lý chung (bao gồm cả công cụ lao động), chi phí phục vụ công nhân, chi phí trả lãi vay vốn ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác, chi phí tiền ăn giữa ca, các khoản phí, lệ phí, chi phí thuê tài sản, thuê mặt bằng nhà xưởng (nếu có), chi phí thuê kiểm toán và các khoản chi phí khác; không bao gồm chi phí lập dự toán của đơn vị tư vấn thiết kế, chi phí điều hành dự án của cơ quan điều hành dự án, chi phí giám sát của đơn vị tư vấn giám sát, chi phí thẩm tra dự toán của đơn vị thẩm tra dự toán, chi phí thẩm định quyết toán của đơn vị thẩm định quyết toán.

Chi phí quản lý chung trong dự toán dịch vụ công ích đô thị do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương xem xét, quyết định với tỷ lệ không vượt quá mức quy định trong Thông tư này.

Đoan Trang (tổng hợp) / Báo Xây dựng