[08-2021] Nhận diện kiến trúc quốc tế tại Việt Nam

Danh mục chuyên đề:

 1. Nhìn nhận về sáng tác kiến trúc của tư vấn quốc tế tại Việt Nam trong gần nửa thế kỷ phát triển kiến trúc
  TS. KTS Phan Đăng Sơn
 2. KTS đồng nghiệp quốc tế trong nền kiến trúc đương đại Việt Nam
  KTS Nguyễn Văn Tất
 3. Chúng ta sẽ sống cùng nhau như thế nào?
  KTS Sơn Đặng
 4. Kiến trúc ngoại nhập và vấn đề hiện đại hóa kiến trúc bản địa ở Việt Nam
  TS. KTS Nguyễn Việt Huy
 5. Sân chơi quốc tế và yếu tố bản địa (trên ví dụ về các công trình giáo dục và đào tạo)
  Trần Thanh Bình

Mời bạn xem thêm: Tạp chí Kiến trúc số 08-2021