Cơ cấu tổ chức Tạp chí Kiến Trúc

LÃNH ĐẠO

TS. KTS. Phan Đăng Sơn - Tổng Biên tập Tạp chí Kiến trúc
TS. KTS Phan Đăng Sơn
Tổng Biên tập
Bùi Thanh Hương - Phó tổng Biên tập Tạp chí Kiến trúc
ThS Bùi Thị Thanh Hương
Phó Tổng Biên tập
Nguyễn Văn Tất - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kiến trúc
KTS Nguyễn Văn Tất
Phó Tổng Biên tập

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

KTS. Nguyễn Trực Luyện
GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính
Nhà Sử học Dương Trung Quốc
Bùi Thanh Hương - Phó tổng Biên tập Tạp chí Kiến trúc
KTS Nguyễn Thúc Hoàng
GS.TSKH.KTS Ngô Thế Thi
PGS.TS.KTS Trần Trọng Hanh
Bùi Thanh Hương - Phó tổng Biên tập Tạp chí Kiến trúc
PGS.TS.KTS Tôn Đại
TS.KTS Ngô Doãn Đức
KTS. Phạm Thanh Tùng

QUẢN LÝ

CN. Lê Thị Bích Vượng
Thư ký tòa soạn, Trưởng BBT
ThS. KTS. Nguyễn Ánh Dương
Trưởng Ban Truyền thông

NHÂN VIÊN TÒA SOẠN

CN. Nguyễn Thị Tuyết Nga
CN. Ngô Kim Thúy
CN. Phạm Thu Hằng
CN. Đinh Bá Huấn
KTS. Nguyễn Thu Vân

BAN TRUYỀN THÔNG

KTS. Nguyễn Hoàng Sơn
KTS. Đinh Thị Hằng
KTS. Nguyễn Trần Đức Anh
KTS. Nguyễn Xuân Quỳnh Đức
Lê Anh Phương 
Phạm Tố Uyên