Cơ cấu tổ chức Tạp chí Kiến Trúc

LÃNH ĐẠO

Bùi Thanh Hương - Phó tổng Biên tập Tạp chí Kiến trúc
CN Bùi Thị Thanh Hương
Phó Tổng Biên tập (Phụ trách)

Nguyễn Văn Tất - Phó Tổng Biên tập Tạp chí Kiến trúc
KTS Nguyễn Văn Tất
Phó Tổng Biên tập

HỘI ĐỒNG BIÊN TẬP

KTS Nguyễn Trực Luyện
GS.TS.KTS Hoàng Đạo Kính
Nhà Sử học Dương Trung Quốc
Bùi Thanh Hương - Phó tổng Biên tập Tạp chí Kiến trúc
KTS Nguyễn Thúc Hoàng
GS.TSKH.KTS Ngô Thế Thi
PGS.TS.KTS Trần Trọng Hanh
Bùi Thanh Hương - Phó tổng Biên tập Tạp chí Kiến trúc
PGS.TS.KTS Tôn Đại
TS.KTS Ngô Doãn Đức
KTS. Phạm Thanh Tùng

TRƯỞNG BAN

KTS. Nguyễn Ánh Dương
Ban Truyền thông

CN. Lê Thị Bích Vượng
Ban biên tập

CÁN BỘ, NHÂN VIÊN

Bùi Thanh Hương - Phó tổng Biên tập Tạp chí Kiến trúc
CN. Nguyễn Thị Tuyết Nga
CN. Trịnh Trúc Quỳnh
Bùi Thanh Hương - Phó tổng Biên tập Tạp chí Kiến trúc
CN. Ngô Kim Thúy
CN. Phạm Thu Hằng
Bùi Thanh Hương - Phó tổng Biên tập Tạp chí Kiến trúc
CN. Đinh Bá Huấn
Bùi Thanh Hương - Phó tổng Biên tập Tạp chí Kiến trúc
CN. Lê Toàn Nam

CỘNG TÁC VIÊN BAN TRUYỀN THÔNG

KTS. Nguyễn Hoàng Sơn
SV. Nguyễn Thu Vân
Bùi Thanh Hương - Phó tổng Biên tập Tạp chí Kiến trúc
KTS. Đỗ Đức Thành
SV. Đinh Thị Hằng