Gải Thưởng Loa Thành Năm 2013: Giải Ba – Cung biển xanh – Sơn Trà, Đà Nẵng

Đại học Duy Tân Đà Nẵng
Giải Ba: Cung biển xanh – Sơn Trà, Đà Nẵng
GVHD: TS. KTS. Nguyễn Hạnh Nguyên
SVTH: Hồ Thị Tuyết Nhi

t--15-PC-TO-

t--6-mbtt

t--7-MB-000-

t--11-MC-