Gải thưởng Loa Thành năm 2013: Quy hoạch chung Tp. Tam Kỳ đến năm 2030 tầm nhìn 2050

Đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh
Đồ án: Quy hoạch chung Tp. Tam Kỳ đến năm 2030 tầm nhìn 2050
GVHD: TS. KTS. Nguyễn Thanh Hà, Ths. KTS. Trương Song Trương, Ths. KTS. Võ Thị Phương Trâm
SVTH: Lê Nguyễn Việt Lam, Nguyễn Lê Mai Yến, Hà Huy Thạch

1

2

3

4