Thông báo mời thi tuyển Kiến trúc: Công trình Trung tâm Chính trị – Hành chính quận Hồng Bàng

hongbang2

UBND quận Hồng Bàng tổ chức thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình Công trình Trung tâm Chính trị – Hành chính quận Hồng Bàng theo các quy định hiện hành.

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ban hành ngày 26/11/2003 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 4 năm 2003 nước CHXHCN Việt Nam; Luật số 38/2009/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến ĐTXD cơ bản;

Căn cứ Thông tư số 23/2009/TT-BXD ngày 16/7/2009 của Bộ xây dựng về hướng dẫn thi tuyển và tuyển chọn phương án thiết kế kiến trúc công trình;

Thực hiện Thông báo số 60/TB-UBND ngày 11/3/2014 của UBND thành phố Hải Phòng thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thành phố về Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Sở Dầu, quận Hồng Bàng,

UBND quận Hồng Bàng (Chủ đầu tư) tổ chức thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình: Trung tâm Chính trị – Hành chính quận Hồng Bàng theo các quy định hiện hành. Kính mời các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện và năng lực tham gia thi tuyển:

– Thời gian phát hành hồ sơ mời thi tuyển: Từ ngày 15/6/2014.

– Thời gian nộp hồ sơ dự thi: Chậm nhất đến hết ngày 31/7/2014.

– Hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác thi tuyển được UBND quận Hồng Bàng cung cấp gồm: Nhiệm vụ thiết kế, kế hoạch thi tuyển, vị trí địa điểm xây dựng công trình …). Đề nghị các tổ chức, cá nhân quan tâm liên hệ chi tiết qua phòng Quản lý đô thị quận Hồng Bàng (Số 44 Lê Đại Hành, phường Hoàng Văn Thụ, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng). SĐT liên hệ: 0313.823.771; 0904.496.499./.

hongbang2

 (theo kientrucvietnam)