Mô hình khai thác không gian ngầm góp phần phát triển bền vững Đô thị tại Việt Nam
Tinh thần của xu hướng phát triển bền vững có thể gói gọn trong khái niệm “Sự phát triển có…