Một vài suy nghĩ về tái tạo không gian đô thị hướng tới cộng đồng trong tiến trình hướng tới phát triển đô thị bền vững
Cộng đồng là hạt nhân của phát triển đô thị bền vững Theo thống kê của Ngân hàng thế giới…
Phát triển quy hoạch bền vững cụm công nghiệp đa ngành hướng tới nền công nghiệp sáng tạo
Các khái niệm về cụm công nghiệp và lý thuyết quy hoạch phân vùng cụm công nghiệp trong thời gian…
Bàn về công nghiệp văn hóa trong phát triển kiến trúc Việt Nam
Trên thế giới, thuật ngữ “Công nghiệp Văn hóa” (The culture industry) đã xuất hiện rất sớm, từ những năm…
Thành phố sáng tạo và không gian công cộng
Thành phố sáng tạo? Charles Laundry và Franco Bianchini (1995) cho rằng: Tài nguyên thiên nhiên dồi dào, vị trí…