Hoàn thiện môi trường hành nghề KTS trong quá trình hội nhập
Hiện nay, Việt Nam đã là thành viên chính thức của ASEAN, APEC, ASEM và WTO. Việc hội nhập kinh…