Luật kiến trúc – Hành nghề kiến trúc và Hội Kiến trúc sư Việt Nam
Ngày 6/8/2018, tại cuộc họp thẩm định Dự thảo Luật Kiến trúc do Ủy ban Khoa học, Công nghệ và…
Cần thiết có Luật, để ngăn chặn tham nhũng trong lĩnh vực Kiến trúc, Xây dựng
Công cuộc xây dựng ở nước ta trước năm 1975 có nền nếp tương đối tốt. Từ đầu năm 1980…