Mỹ học sức nặng (Phần II): Còn mãi nghìn thu – Sập đá trong Thiên thọ Lăng – Huế
Tiếp theo: Mỹ học của sức nặng sập đá trong không gian tưởng niệm của người Việt (Phần I) Mỗi lăng…