Trung tâm Hạnh phúc Vương quốc Bhutan
Cuối tháng 10/2015, Trung tâm Hạnh phúc Vương quốc Bhutan đã khánh thành với sự tham dự của Công chúa,…