Chuyên đề “Bảo tồn di sản – Nhân tố quan trọng để phát triển bền vững”

Chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tháng 11/2021 đã xác định việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa là một nhiệm vụ quan trọng, đồng thời là nguồn tài nguyên văn hóa có tác dụng thúc đẩy đầu tư và sáng tạo. Nhìn nhận đúng vai trò của di sản văn hóa và hoạt động bảo tồn di sản một mặt là cơ sở để thực hiện tốt việc bảo tồn và phát huy giá trị kinh tế – xã hội của đất nước.

Với cách đặt vấn đề như vậy, TCKT số tháng 10/2022 sẽ giới thiệu đến bạn đọc Chuyên đề “Bảo tồn di sản – Nhân tố quan trọng để phát triển bền vững”.

Chuyên đề sẽ tập trung vào một số nội dung như: Những vấn đề xung quanh việc sửa đổi, bổ sung Luật Di sản văn hóa; Quan điểm mới trong lĩnh vực bảo tồn di sản kiến trúc đô thị và sự vận dụng chúng trong giai đoạn hiện nay tại Việt Nam; Vai trò của di sản kiến trúc và hoạt động bảo tồn phát huy giá trị di sản kiến trúc – đô thị trong chiến lược phát triển văn hóa Việt Nam đến năm 2030 và xây dựng, phát triển công nghiệp văn hóa tại Việt Nam; Sự kết nối và mối quan hệ hữu cơ giữa di tích, không gian di sản với không gian đô thị, vùng miền; giữa bảo tồn di tích với các hoạt động phát triển kinh tế – xã hội; Quá trình bảo tồn di sản kiến trúc – đô thị trong 20 năm qua cũng như các công nghệ mới trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản.

Trân trọng kính mời các chuyên gia, các nhà nghiên cứu và quý bạn đọc gần xa tham gia số Chuyên đề đặc biệt này của Tạp chí Kiến trúc!

Bài viết và ý kiến chia sẻ xin gửi về Tạp chí Kiến trúc theo địa chỉ emailinfo@tckt.vn (Tiêu đề email ghi rõ: Tham gia chuyên đề “Bảo tồn di sản – Nhân tố quan trọng để phát triển bền vững”).
Bài viết từ 1500-2000 từ kèm ảnh minh họa chất lượng cao.
Hạn gửi bài đến ngày: 05/10/2022.

BBT Tạp chí Kiến trúc
© Tạp chí Kiến trúc