Hội nghị triển khai công tác Bộ Xây dựng – Trọng tâm hoàn thiện pháp luật ngành xây dựng

Ngày 22/4/2021, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng đã tổ chức Hội nghị kiểm điểm, đánh giá công tác chỉ đạo điều hành Quý I; triển khai thực hiện công tác Quý II năm 2021. Đây là Hội nghị triển khai công tác có ý nghĩa quan trọng và cũng là Hội nghị đầu tiên được đồng chí Nguyễn Thanh Nghị – Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng chủ trì kể từ khi được Đảng, Quốc hội tin tưởng, tín nhiệm giao trọng trách vào ngày 08/4/2021 vừa qua.

Hội nghị có sự tham gia của các đồng chí Lãnh đạo Bộ Xây dựng và hơn 150 đại biểu là lãnh đạo các đơn vị hành chính, hành chính sự nghiệp, các Tổng công ty trực thuộc Bộ và đại diện lãnh đạo Sở xây dựng, Sở Quy hoạch kiến trúc của các thành phố trực thuộc Trung ương.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị đã khái quát lại các kết quả chỉ đạo điều hành chính của Bộ Xây dựng trong Quý I/2021, nhấn mạnh thêm một số nhiệm vụ trọng tâm trong Quý II; đồng thời định hướng các vấn đề cơ bản về quan điểm, cách thức, nguyên tắc làm việc cho cả nhiệm kỳ.
Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị phát biểu tại hội nghị

Báo cáo kết quả hoạt động của Bộ Xây dựng Quý I năm 2021, Bộ đã hoàn thành đúng hạn các nhiệm vụ được Chính phủ giao, đạt kết quả nổi bật trong quá trình xây dựng và hoàn thiện thể chế, đã tổ chức thẩm định và trình 03 Đề án quy hoạch/điều chỉnh Quy hoạch lớn, tiếp tục khiển trương triển khai lộ trình số hóa quy hoạch; tham mưu công tác quản lý nhà nước lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật, tập trung hoàn thiện và trình phê duyệt 02 Nghị định liên quan đến Luật Nhà ở và liên quan đến nhà ở xã hội.

Về các nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2021: Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu các đơn vị chức năng cần tập trung, chủ động, quyết liệt hơn nữa trong thực hiện chức năng nhiệm vụ, kịp thời báo cáo, xin ý kiến lãnh đạo Bộ phụ trách và lưu ý một số nội dung:

  • Rà soát, điều chỉnh, xây dựng và hoàn thiện quy chế của Bộ Xây dựng, chủ động trao đổi, đối chiếu với chức năng nhiệm vụ của các Bộ.
  • Rà soát, hoàn thiện dự thảo Chương trình hành động của Bộ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội giai đoạn 2021-2025 của Quốc hội.
  • Tiếp tục xác định công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, hoàn thiện pháp luật ngành Xây dựng là nhiệm vụ trọng tâm của quý II/2021, mang tính đột phá và dành nguồn lực thích đáng để thực hiện.
  • Tăng cường quản lý nhà nước về quy hoạch kiến trúc, đẩy mạnh số hóa, hoàn thiện Định hướng kiến trúc Việt Nam.
  • Xây dựng chiến lược phát triển đô thị mới, tập trung xây dựng mới. Tăng cường kiểm tra đảm bảo chất lượng công trình; công tác thẩm định, kiểm tra, nghiệm thu… chặt chẽ, đúng quy định.
  • Thực hiện chặt chẽ công tác quản lý doanh nghiệp nhà nước. Tiếp tục cải cách hành chính, xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số mạnh mẽ hơn nữa trong thời gian tới.

Tổng kết nhiệm vụ thực hiện trong quý II năm 2021, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Nghị yêu cầu toàn thể cán bộ, công chức, viên chức của ngành quán triệt các nguyên tắc, quan điểm nêu trên và nghiêm túc triển khai thực hiện.

Tố Uyên – TCKT.VN
© Tạp chí kiến trúc