Sở Quy hoạch – Kiến trúc tham gia và phối hợp lập, thẩm định Quy hoạch chung Xây dựng Thủ đô Hà Nội

Ngày 29/5/2008, Quốc hội đã có Nghị quyết số 15/2008/QH12 điều chỉnh mở rộng địa giới hành chính thủ đô Hà Nội, hợp nhất tỉnh Hà Tây, huyện Mê Linh (tỉnh Vĩnh Phúc) và 4 xã thuộc huyện Lương Sơn (tỉnh Hoà Bình). Để thực hiện Nghị quyết 15/2008/QH12, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1878/QĐ-TTg ngày 22/12/2008 phê duyệt Nhiệm vụ  Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đô thị đến 2050, trong đó Bộ Xây dựng là cơ quan tổ chức lập quy hoạch, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội là cơ quan phối hợp chính.
Với trách nhiệm là cơ quan tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội quản lý về quy hoạch kiến trúc, Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trực thuộc Bộ Xây dựng triển khai hiệu quả nhiệm vụ được giao.
Thực hiện Quyết định số 1623/QĐ-TTg ngày 15/10/2009 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và để công tác phối hợp, tham gia hiệu quả; Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội cử 01 đồng chí Phó Giám đốc Sở tham gia Tổ chuyên môn giúp việc Hội đồng thẩm định Nhà nước Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
Ngày 21/12/2009, Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nhà nước đã ký Quyết định số 1180/QĐ-HĐTĐNN về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định Nhà nước và Thành lập Tổ chuyên môn giúp việc Hội đồng thẩm định Nhà nước, giao đồng chí Phó Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc làm Tổ phó Tổ chuyên môn giúp việc. Trong suốt quá trình nghiên cứu lập, thẩm định và trình duyệt đồ án, Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã đóng góp ý kiến hoặc tham mưu kịp thời cho Hội đồng thẩm định Nhà nước và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiều nội dung hết sức quan trọng về tầm nhìn, mục tiêu, quy mô, tính chất, mô hình định hướng phát triển không gian, kết cấu mạng lưới hạ tầng kỹ thuật, kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường, cảnh quan kiến trúc, những cơ chế chính sách huy động nguồn lực đầu tư, những quy định quản lý thực hiện quy hoạch, phân công trách nhiệm trong tổ chức thực hiện.
Với vai trò là đơn vị phối hợp chính, trong suốt quá trình triển khai góp ý thẩm định, Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã phối hợp các đơn vị trực thuộc Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị tư vấn nội dung báo cáo và được Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Ban cán sự Đảng Chính phủ, Thường trực Chính phủ và Chính phủ chỉ đạo thực hiện (Thông báo: số 11-TB/TW ngày 14/3/2011 và số 23-TB/TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị; Văn bản số 1240/VPQH-KT ngày 09/7/2010 của Quốc hội; Thông báo số 644-TB/BCSĐCP ngày 14/02/2011 của Ban cán sự Đảng Chính phủ; Thông báo: số 144/TB-VPCP ngày 04/5/2009, số 279/TB-VPCP ngày 08/9/2009, số 348/TB-VPCP ngày 09/12/2009, số 29/TB-VPCP ngày 01/02/2010 và số 250/TB-VPCP ngày 19/10/2011 của Chính phủ); các bộ – ngành trung ương đóng góp ý kiến; Thành ủy – Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo (Thông báo số 284-TB/TU ngày 13/4/2010 của Thành uỷ Hà Nội; Văn bản: số 6496/UBND-XD ngày 17/8/2010, số 7061/UBND-XD ngày 06/9/2010, số 5574/UBND-XD ngày 05/7/2011, số 6098/UBND-XD ngày 22/7/2011 của Uỷ ban nhân dân thoả thuận Hà Nội…); các ý kiến đóng góp của sở – ngành trực thuộc thành phố Hà Nội, các chuyên gia, các nhà khoa học, các tổ chức xã hội – nghề nghiệp cũng như tổ chức lấy ý kiến nhân dân thông qua triển lãm, mạng internet và trình Hội đồng thẩm định Nhà nước thẩm định (Thông báo: số 15/TB-HĐTĐNN ngày 12/02/2010, số 18/TB-HĐTĐNN ngày 01/3/2010 và số 80/TB-HĐTĐNN ngày 08/9/2010 của Hội đồng thẩm định Nhà nước), báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011.
Đồng thời với việc thẩm định đồ án, Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã tham gia kiểm tra và có ý kiến về mô hình Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô để Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) và đơn vị thi công triển khai, chỉnh sửa và hoàn thiện mô hình; chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở cung cấp các thông tin liên quan cho Cục Phát triển đô thị (Bộ Xây dựng) để cập nhật vào mô hình Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô. Kết quả mô hình Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô đã được thực hiện chất lượng, hoàn thành và công bố đồng bộ với hồ sơ đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050. Đây là lần đầu tiên Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô được tổ chức lập mô hình cho toàn đô thị kết hợp lập mô hình riêng cho đô thị trung tâm, các đô thị vệ tinh để mô phỏng không gian cảnh quan toàn đô thị, đảm bảo tính tổng thể của đồ án và trưng bày tại Cung Quy hoạch Quốc gia.
Có thể nói trong quá trình nghiên cứu lập, thẩm định, trình duyệt đồ án Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Sở Quy hoạch – Kiến trúc đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Xây dựng, đơn vị tư vấn lập quy hoạch đảm bảo quy trình quy định, theo đúng Nhiệm vụ quy hoạch được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1878/QĐ-TTg ngày 22/12/2008; đã tiếp thu, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ, Thành ủy Hà Nội, Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, các bộ – ngành trung ương và các sở – ngành của thành phố Hà Nội, các chuyên gia, các nhà khoa học, các tổ chức xã hội – nghề nghiệp trong và ngoài nước cũng như nhân dân đã góp ý kiến. Quy hoạch chung được lập phù hợp quy định của Luật Xây dựng số 16/2003/QH11, Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 và các văn bản pháp lý có liên quan, cụ thể hóa Nghị quyết 15/2008/NQ-QH12 của Quốc hội.
Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có diện tích khoảng 3344,6km2, dân số đến năm 2020 khoảng 7,3-7,9 triệu người, đến năm 2030 khoảng 9,0-9,2 triệu người, đến năm 2050 dân số tối đa khoảng 10,8 triệu người; được phát triển theo mô hình chùm đô thị gồm khu vực đô thị trung tâm, 5 đô thị vệ tinh, các thị trấn được kết nối bằng hệ thống giao thông đường vành đai kết hợp các trục hướng tâm, có mối liên kết với mạng lưới giao thông vùng và quốc gia (đô thị trung tâm được phân cách với các đô thị vệ tinh, các thị trấn bằng hành lang xanh chiếm 70% diện tích đất tự nhiên của Thành phố); với mục tiêu xây dựng Thủ đô Hà Nội phát triển bền vững, có hệ thống cơ sở hạ tầng xã hội và kỹ thuật đồng bộ, hiện đại, phát triển hài hòa giữa văn hóa, bảo tồn di sản, di tích lịch sử, với phát triển kinh tế, trong đó chú trọng kinh tế tri thức và bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng an ninh theo hướng liên kết vùng, quốc gia, quốc tế. Xây dựng Thủ đô Hà Nội trở thành thành phố “Xanh – Văn hiến – Văn minh – Hiện đại”, đô thị phát triển năng động, hiệu quả, có sức cạnh tranh cao trong nước, khu vực và quốc tế, có môi trường sống, làm việc tốt, sinh hoạt giải trí chất lượng cao và có cơ hội đầu tư thuận lợi.
Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 là quy hoạch không gian mang tính tổng hợp cao, toàn diện. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhất để xây dựng, quản lý, phát triển Thủ đô, được khẳng định tại Luật Thủ đô do Quốc hội khoá XIII thông qua tại Kỳ họp thứ 4 ngày 21/11/2012.
TS. KTS Dương Đức Tuấn
Phó Giám đốc Sở Quy hoạch – Kiến trúc Hà Nội