[01-2022] Chuyển đổi số trong lĩnh vực kiến trúc

Danh mục Chuyên đề

 1. Hội KTS Việt Nam với vấn đề chuyển đổi số: Hòa tụ – Kết nối – Đổi mới – Hội nhập
  TS.KTS Phan Đăng Sơn
 2. Chuyển đổi số trong thiết kế thực tiễn và nhu cầu
  Trần Thành Vũ
 3. Internet of things (IOT): Cuộc cách mạng tạo dựng bản sắc mới trong thiết kế nhà ở?
  Bích Vượng
 4. Hệ thống văn phòng hành nghề kiến trúc trong xu hướng Hội nhập quốc tế
  ThS.KTS Ngô Ngọc Lê

Mời bạn xem thêm: Tạp chí Kiến trúc số 01-2022