[05-2021] Hướng tới 50 năm kiến trúc cách mạng Việt Nam

Danh mục chuyên đề:

  1. Các xu hướng kiến trúc Việt Nam sau năm 1975
   KTS. Vũ Hiệp
  2. Tạo lập bản sắc kiến trúc Việt Nam
   KTS Lê Thành Vinh
  3. Nhìn nhận khía cạnh bất cập của kiến trúc Việt nam qua gần nửa thế kỷ
   TS.KTS Phan Đăng Sơn
  4. Định hướng bắt đầu từ tầm nhìn
   KTS. Nguyễn Thúc Hoàng
  5. Xu hướng phát triển TP Hồ Chí Minh phù hợp với thời kỳ mới
   KTS. Nguyễn Hữu Thái

Mời bạn xem thêm: Tạp chí Kiến trúc số 05-2021