[07-2022] Bản sắc kiến trúc

Danh sách Chuyên đề:

  1. Nghệ thuật hiện đại Việt Nam: Tại sao lại là vấn đề bản sắc?
    Vũ Hiệp
  2. Những biểu hiện của tính nhân văn trong kiến trúc đương đại Việt Nam
    ThS.KTS Nguyễn Trần Liêm

Mời xem thêm: Tạp chí Kiến trúc số 07 – 2022