[09-2022] Bảo tồn di sản – Nhân tố quan trọng để phát triển bền vững

Danh sách Chuyên đề:

 1. Bảo tồn di sản trên quan điểm “bảo tồn thích ứng”
  PGS. TS. KTS Phạm Hùng Cường
 2. Di sản kiến trúc dưới góc nhìn chiều thời gian
  KTS Lê Nguyễn Gia An – TS. KTS Phạm Phú Cường
 3. Tạo lập bản sắc đô thị cần lắng nghe tiếng nói của cộng đồng
  ThS. Lê Thị Hoàng Nhi – ThS Lê Thị Thu Hà
 4. Thực trạng công tác quy hoạch di tích tại Việt Nam
  TS. KTS Nguyễn Văn Tuyền
 5. Phát triển quy hoạch bền vững cụm công nghiệp đa ngành hướng tới nền công nghiệp sáng tạo
  ThS. KTS Nguyễn Mạnh Cường

Mời xem thêm: Tạp chí Kiến trúc số 09 – 2022