Chú trọng xây dựng và quản lý quy hoạch Thủ đô

Ngày 9-7, Văn phòng Chính phủ đã có Văn bản số 263/TB-VPCP thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng ban Chỉ đạo quy hoạch và đầu tư xây dựng vùng Thủ đô về tình hình thực hiện quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội.
 
 
Sau khi có quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, một số dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị được triển khai xây dựng phát triển đô thị theo hướng bền vững. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện công tác quy hoạch xây dựng còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của Hà Nội. Đặc biệt, số lượng các quy hoạch phân khu được phê duyệt đạt thấp, quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc chậm ban hành, việc triển khai các dự án hạ tầng kỹ thuật đô thị gặp nhiều khó khăn, việc phối hợp với các bộ, ngành chưa tốt… 
 
 
 
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải chỉ đạo UBND TP Hà Nội đẩy nhanh công tác lập, thẩm định, trình duyệt các đồ án quy hoạch và thiết kế đô thị; khẩn trương ban hành quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc toàn thành phố và các khu vực quan trọng. UBND thành phố chủ trì cùng Bộ Xây dựng và các bộ có liên quan xây dựng quy chế phối hợp trên nguyên tắc xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ và thông thoáng trong quá trình triển khai thực hiện Luật Thủ đô.
 
Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Bộ Xây dựng tiếp tục hoàn thiện Đề án biện pháp, lộ trình di dời và việc sử dụng quỹ đất sau khi di dời cơ sở sản xuất công nghiệp, bệnh viện, cơ sở giáo dục chuyên nghiệp và các cơ quan, đơn vị.
Thành Vinh