Công tác chuẩn bị cho Liên hoan KTS trẻ toàn quốc 2017
Cuối tháng 11/2015, Ban điều hành CLB KTS Trẻ Việt Nam đã tập trung và họp cùng Hội KTS Thái…