KTS Bắc Ninh với chức năng tư vấn phản biện và giám định xã hội
Với chức năng là tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, Hội KTS Bắc Ninh có vai…